Organisatie

Sinds 1981, ruim 40 jaar, bieden ervaringsdeskundige ouders herkenning, troost en perspectief aan lotgenoten. Ondanks ‘corona’ is 2021 een bijzonder jubileumjaar, waarin zowel online als in kleine setting op allerlei wijzen ontmoetingen worden georganiseerd voor ouders van overleden kinderen. 

Op landelijk niveau zijn het bestuur en een aantal werkgroepen actief. Daarnaast zijn er werkgroepen per provincie.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt door de gezamenlijke leden in de Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur kiest zelf uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Peter van Hest, voorzitter / penningmeester a.i. (er is een vacature)
Karin Rheiter, secretaris
Ina de Weerd, algemeen bestuurslid
Lilly Buurke, algemeen bestuurslid
Marleen Mulderij-Teule, algemeen bestuurslid

De belangrijkste regels binnen de vereniging staan in de statuten. Die statuten zijn nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. Daarnaast is er een privacyverklaring, waarin staat op welke wijze binnen de vereniging wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Vrijwilligerscoördinatoren

Angela Jansen en Annette Hagenbeek zijn de coördinatoren en contactpersonen voor alle vrijwilligers in de vereniging. Zij zijn bereikbaar via [email protected].
Wil je je inzetten voor lotgenoten, en daarmee de vereniging ondersteunen? Lees hier de vacatures.

Werkgroepen

 • Direct Contact: deze werkgroep brengt lotgenoten met elkaar in contact, binnen 48 uur.
 • Werkgroep Landelijke Dag: deze werkgroep organiseert elk jaar een dag voor en door lotgenoten met sprekers en workshops
 • Voorlichting: de werkgroep Voorlichting verzorgt gastlessen en geeft voorlichting bij andere organisaties, zoals de politieacademie en in het onderwijs
 • Werkgroep Ouderweekend: deze werkgroep organiseert elk jaar een ouderweekend
 • Verbonden Broers en Zussen: ouders die rouwen voelen zich vaak machteloos tegenover het verdriet van hun andere kind(eren). Daarom is er een Werkgroep Broers en Zussen, waarin zij praten over hun eigen verdriet
 • Redactie NABIJ: de Redactie zorgt ervoor dat er vier keer per jaar een Nabij verschijnt, het contactblad van de vereniging voor alle leden, met interviews, verhalen/gedichten van ouders, broers en zussen, boekbesprekingen en informatie over activiteiten
 • Trainingen: de Werkgroep Trainingen verzorgt de communicatietraining voor leden die actief willen worden als vrijwilliger
 • Werkgroep Voor Elkaar: de Werkgroep ‘Voor Elkaar’ organiseert landelijke activiteiten voor lotgenoten. Dat vindt plaats naast en ten behoeve van de regionale activiteiten, die door de regiowerkgroepen georganiseerd worden.
 • Regio’s: de werkgroepen in de regio’s organiseren persoonlijke gesprekken met contactpersonen (lotgenoten), gespreksgroepen, contactmiddagen of -avonden e.a. activiteiten voor lotgenoten in de regio. Elke regio werkgroep heeft een vertegenwoordiger die als aanspreekpunt fungeert.

Naast de vrijwilligers in bestuur en werkgroepen zijn er vrijwilligers voor verschillende hand-en spandiensten.

Dit hebben we klaarstaan om actief te zijn binnen de vereniging:

Klachtenprocedure en klachtenfunctionaris

Wil je een klacht indienen? Dat werkt als volgt:

 1. Een klacht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur ([email protected]). Klachten die anoniem worden ingediend worden uitgesloten van behandeling.
 2. Elke klacht wordt geregistreerd. Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes weken beantwoord.
 3. Het bestuur van de vereniging heeft een klachtenfunctionaris aangesteld. De klachtenfunctionaris zal in eerste instantie proberen de klacht, samen met de klager en met degene tegen wie de klacht gericht is, in overleg op te lossen:
  1. De klachtenfunctionaris neemt naar aanleiding van de binnengekomen klacht contact op met de klager.
  2. De klachtenfunctionaris organiseert een gesprek met klager en de betrokkene waarin getracht wordt tot een oplossing te komen.
 4. Mocht de onder lid 3 beschreven regeling niet leiden tot de gewenste oplossing én de klager is lid van de OOK dan wordt de klacht in overleg met de klager afgehandeld volgens het Reglement Klachtencommissie PGO. Voor niet-leden – betrokkene of derde – volstaat de onder lid 3 beschreven regeling.
 5. Op basis van binnengekomen klachten wordt de dienstverlening verbeterd.

Verslag over 2021

Lees hier de OOK-Terugblik 2021 (10 pagina’s), PDF

Jaarrekening en jaarverslag 2021 OOK

Plan 2022-2024

Het bestuur heeft met elkaar gesproken over de wijze waarop OOK nu georganiseerd is en waar OOK nu voor staat. Wat zijn onze doelen en willen we uitdragen? Wat gaat goed en wat kunnen we verbeteren? En hoe willen we dat doen?
In OOK-Jaarplan 2022-2024 hebben we dit beschreven. OOK is een vereniging voor en door vrijwilligers en dus zal de uitwerking ook in samenspraak met hun gebeuren. We voeren hiervoor steeds het gesprek met de verschillende werkgroepen, regiocoördinatoren, vrijwilligerscoördinatoren. Hun wensen en ideeën en vanuit het ledenpanel bepalen uiteindelijk de uitvoering van onze plannen.
Mocht je vragen hebben over het jaarplan of leuke ideeën, mail deze dan naar: [email protected]

Gerelateerd